Zorgtools

ZorgTools Licentievoorwaarden Zorgverleners

 

Artikel 1. Begrippen

In deze Licentievoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gehanteerd:

Software:                        de door ZorgTools verschafte computerprogrammatuur als aangeduid in de Licentieovereenkomst.

Licentie:                   het recht van de Gebruiker de Software conform de bepalingen van deze Licentievoorwaarden te gebruiken.

Documentatie:             alle handleidingen, beschrijvingen en overige geleverde zaken die door ZorgTools worden meegeleverd met de door ZorgTools te leveren Software.

Nieuwe Versie:            De laatste technisch of functioneel verbeterde versie van de Software, niet zijnde een gewijzigde uitgave van een versie waarin gebreken zijn hersteld.

Licentieovereenkomst:    de overeenkomst tussen ZorgTools en de wederpartij op basis waarvan de Software wordt verkregen, tezamen met deze Licentievoorwaarden.

Gebruiker:                 de natuurlijke of rechtspersoon die krachtens de Licentieovereenkomst gerechtigd is tot het gebruik van de Software.

Klant:                       De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Licentieovereenkomst sluit.

Artikel 2. Licentie

2.1       ZorgTools verleent aan Gebruiker een Licentie voor de Software, met inbegrip van de bijbehorende Documentatie, mits Gebruiker de uit hoofde van de Licentieovereenkomst verschuldigde vergoeding heeft voldaan.

2.1          De in sub 2.1 bedoelde Licentie is niet-exclusief en niet overdraagbaar of sub-licentieerbaar aan derden.

2.2          Het is de Gebruiker uitsluitend toegestaan de Software te installeren en gebruiken op één computer.

2.3          Onverminderd artikel 2.2 is het Gebruiker uitsluitend bevoegd de Software in het geval van een natuurlijke persoon ten behoeve van zichzelf te gebruiken en in het geval van een rechtspersoon binnen haar organisatie te gebruiken overeenkomstig de in de Documentatie beschreven doeleinden en instructies.

2.4          Het is Gebruiker niet toegestaan de Software of kopieën daarvan op welke wijze dan ook aan derden te verstrekken, verhuren, uit te lenen of op enige wijze ter inzage te geven.

2.5          Het is Gebruiker niet toegestaan kopieën van de Software te vervaardigen. ZorgTools zal op verzoek van Gebruiker één reservekopie (voor back-up doeleinden) ter beschikking stellen.

Artikel 3. Duur van de licentie

3.1.1     De Licentie wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, ingaande op het tijdstip van verzending van de activatiecode aan de Gebruiker.

 

Artikel 4. Levering en implementatie

4.1          De Software wordt geleverd door middel van het downloaden van de website van ZorgTools. Indien de activatiecode niet binnen zeven dagen na installatie van de Software is ingevoerd, zal de Software niet meer werken.

4.2          Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de Software en het gebruik van de juiste computerconfiguratie.

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1          Als vergoeding voor het gebruik van de Software zoals in art. 2 aangegeven, zal Gebruiker aan ZorgTools de in de Licentieovereenkomst bepaalde licentievergoeding betalen. Gebruiker heeft na betaling van de licentievergoeding tevens recht op gratis Nieuwe Versies die gedurende de looptijd van de Licentie kunnen worden uitgebracht.

5.2          Na ontvangst van de licentievergoeding door bijschrijving op rekening van ZorgTools ontvangt de Gebruiker binnen zeven dagen een activatiecode waarmee de Software kan worden geactiveerd en worden gebruikt door Gebruiker.

5.3          Alle prijzen zijn exclusief BTW, behoudens anders overeengekomen.

Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1       Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle Software en Documentatie berusten uitsluitend bij ZorgTools. Gebruiker verkrijgt daarvan slechts de niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten die middels de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij in een door ZorgTools ondertekend en schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2       Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding van auteurs- of eigendomsrechten uit de Software te wijzigen, verwijderen of onleesbaar te maken.

6.3          Het is ZorgTools toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software. Indien ZorgTools door middel van technische bescherming de Software heeft beveiligd, is het Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1          Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de Licentieovereenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal onverwijld en schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

7.2          De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden (c.q. te lijden) schade.

7.3          De aansprakelijkheid van ZorgTools voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

7.4       De aansprakelijkheid van ZorgTools voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, verminking of verlies van data, en alle andere vormen van schade dan genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten

 

Artikel 8. Gebreken

8.1          ZorgTools is gehouden gedurende een periode van 3 maanden na verzending naar beste vermogen eventuele gebreken in de Software te herstellen indien deze niet voldoet aan de in de Documentatie omschreven specificaties.

8.2          ZorgTools garandeert niet dat de Software zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd, dan wel dat deze voldoet aan de doelstellingen die de Gebruiker heeft bij de toepassing ervan.

8.3          De verplichting in lid 1 van dit artikel vervalt in het geval Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZorgTools eigenhandig wijzigingen in de Software heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen.

 

Artikel 9. Ontbinding

9.1          Onverminderd de aan ZorgTools verder toekomende rechten en het elders in de Licentieovereenkomst bepaalde, kan ZorgTools de Licentieovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring opschorten of ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al haar vorderingen terstond opeisbaar, ingeval:

i)         Gebruiker failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, of in surséance van betaling verkeert;

ii)       beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van Gebruiker haar eigendommen

iii)      Gebruiker ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.

9.2          Onverminderd de aan partijen verder toekomende rechten en onder voorbehoud van andere bepalingen in de licentievoorwaarden, kunnen partijen de Licentieovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring opschorten of ontbinden wanneer Gebruiker na schriftelijk aanmaning in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen.

9.3          Indien de Licentieovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ZorgTools op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien ZorgTools de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 10. Documentatie

10.1       ZorgTools zal Gebruiker voorzien van voldoende Documentatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de Software. De Documentatie dient zodanig te zijn :

–          dat zij een juiste, volledige en gedetailleerde beschrijving geeft van de door ZorgTools te leveren Software en de functies daarvan;

–          dat Gebruikers op eenvoudige wijze van alle mogelijkheden van de Software gebruik kunnen maken.

10.2       De Documentatie zal gelijktijdig met de aflevering van de Software worden geleverd.

 

Artikel 11. Overdracht rechten en verplichtingen

11.1     Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van ZorgTools aan een derde over te dragen.

 

Artikel 12.  Algemeen

12.1       ZorgTools vrijwaart Gebruiker van aanspraken door derden terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

12.2       ZorgTools zal Gebruiker zo vroeg mogelijk informeren over Nieuwe Versies, alsmede over de inhoud en gevolgen met betrekking tot de Software. Gebruiker is niet verplicht Nieuwe Versies te accepteren.

12.3       Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

12.4       Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

12.5       Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

12.6       De Licentieovereenkomst wordt beheerst door het Nederlands Recht.

12.7       Alle geschillen, die tussen partijen bij de Licentieovereenkomst ontstaan met betrekking tot de uitvoering van de Licentieovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Groningen.

Nieuwe versie 4.0

Er is een nieuwe versie van ZorgStandaardReader beschikbaar, waarin een aantal fouten zijn opgelost. Daarnaast is de lijst met uzovi-codes van zorgverleners geactualiseerd. Download versie 4.0 hier.